ข้อมูลลูกค้า/ Customer Information

  • ชื่อ/FIRST NAME*

  • นามสกุล/LAST NAME*

  • เบอร์โทร/PHONE NUMBER*

  • จังหวัด/PROVINCE*

  • ไลน์ไอดี/LINE ID

  ข้อมูลลูกค้า/Customer Information

  • ร้านค้าที่ซื้อ/RETAILER PURCHASED FROM*

  • สาขา/BRANCH*

  • ประเภทสินค้า/ PRODUCT TYPE*

  • รุ่น/ Model*

  • วันที่ซื้อสินค้า/ PURCHASE DATE*

  • สินค้าหมายเลข/ SERIAL NUMBER*

  • แนบรูปในใบเสร็จรับเงิน/ FILE RECEIPT*

  • แนบเอกสารใบรับประกัน/ WARRANTY DOCUMENT*

  ข้อเสนอเพิ่มเติม (ถ้ามี)/ COMMENT (IF HAS)